سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خون شهیدان
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


گل‌های وحشی جنگل
اینک به جست و جوی خون شهیدان نشسته‌اند
جنگل !
کجاست جای قطره‌های خون شهیدان ؟


خسرو گلسرخی


 
تلخ جانی
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست
بس حکایت‌های شیرین باز می‌ماند ز من
صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم
عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من


 
همت
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


عاشق از هر دو جهان تا نکند قطع نظر
نیست ممکن که به جانانه رساند خود را
نیست ممکن به پر و بال رسد کس به مراد
مگر از همت مردانه رساند خود را


صائب تبریزی


 
درد خودپرست
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی
عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
عشقت بدست طوفان خواهدسپرد حافظ
چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی


 
سوز دل
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند


حافظ


 
امید وصال
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

چه خوش است در فراقی، همه عمر صبر کردن

به امید آنکه روزی، به کف اوفتد وصالی

سعدی


 
سرنوشت
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


ظهور یک دو گل آن‌قدر خوش‌دلت نکند
به یک دو گل که گلستان عوض نخواهد شد

عوض نکرد خدا سرنوشت قومی را
و جز به همّت انسان عوض نخواهد شد

محمدکاظم کاظمی


 
جور دوران
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


مکن حافظ از جور دوران شکایت
چه دانی تو ای بنده کار خدایی


 
نخل تنها
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


نخل تنهایی من میوه فراوان دارد
نیست چون بی ثمران حاجت پیوند مرا


صائب تبریزی


 
جهان روشن
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


می‌تواند به نفس کرد جهان را روشن
هر که چون صبح برآرد به تأمل دم را


صائب تبریزی


 
فردای مسلمانی
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
آه اگر از پی امروز بود فردایی


 
سکوت عشق
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سهیل محمودی


سکوت می‌کنم و عشق در دلم جاری‌ست
که این شگفت‌ترین نوع خویشتن‌داری‌ست

بهشت من! به نسیم تبسمی دریاب
جهان جهنم ما را، که غرق بیزاری‌ست

سهیل محمودی


 
← صفحه بعد