سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

گل گلدون من
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٢   کلمات کلیدی: گیتار و موسیقی
 
فریادرسی می آید
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٢   کلمات کلیدی: معلم شهید شریعتی
... فریاد رسی می آید و به صدای هر پایی سر از گریبان تنهایی غمگینش بر میدارد که : کسی می آید ، و او خریدار تو است ، مفروش ، نگهدار ، او گران خواهد خرید ، ... مفروش ، برگیر و برو ، برو ، برو ، تا به کویری رسیدی خلوت و سوخته و پر هول و بی آب و آبادی ، مترس ، مهراس  ، برو ، برو ، عطش سوزان و گرگان آدمی خوار بسیار و افسون و جادو همه جا در کمین و ماران و غولان بر سر راه اما ... مترس ، برو ... برو. من انتظار در پس درهای بسته ام . گفتگوهای تنهایی علی شریعتی

 


 
معلم شهید دکتر علی شریعتی
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٢   کلمات کلیدی: معلم شهید شریعتی

 به نام خدای شاهد و شهید

لحظه ها و ساعت ها و روزهاو هفته ها و ماه ها و سال ها و حتی قرن هاست که آن روز واقعه گذشت ولی هنوز در برابر چشمان تاریخ گسترده است !

هفته ای گذشت و نتوانستم مطلبی جز این را برای اینجا آماده کنم وباز هم از یک عزادار حسینی که سال ها پیش نوشت ، معلم شهید علی شریعتی در کتاب گفتگوهای تنهایی :

... چشمهایت را ببند ، نگاهم مکن ! من طاقت دیدن آنها را ندارم .

چه بگویم ؟

گریستن ، تنها کار یک ناتوان است و

من سخت ناتوانم !

 


 
شریعتی
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢   کلمات کلیدی: معلم شهید شریعتی
هوا ، تیره  و شب ، سیاه و افق ، گرفته و عبوس و زمین ، از هول آرام گرفته و ظلمت ، حاکم و برقی اگر بود ، برق نگاه گرگی و صدایی اگر بود ، زوزه روباهی و توطئه ها در کار و بازار اتهام و دروغ گرم و متفرعان مسلط و قارونیان و بلعمیان و ساحران و ریسمان های بردگی به سیماب فریب آغشته و دشمنان بیدار و دست اندر کار و عوام برافروخته جهل و خواص فروخته علم و حقیقت ، در میان دشمنانش پایمال منفعت ، و در میان دوستانش پایمال مصلحت ، و زبان بریده و قلم شکسته ، لب و دست ، بسته و پا مجروح و راه بن بست و کوله بارم سنگین و دشمن از چهار سو به تیرم گرفته و دوستان ... !برای نخستین بار ، در سراسر عمرم ، به نالیدن محتاج شدم ، اما ... آن نخلستان های محرم و آشنای من نبودند ... برگرفته از کتاب وارث آدم نوشته معلم شهید دکتر علی شریعتی

 


 
وارث
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٢   کلمات کلیدی: معلم شهید شریعتی
آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخاسته است تا به همه آنها که جهاد را تنها در توانستن میفهمند و به همه آنها که پیروزی بر خصم را تنها در غلبه بیاموزد که شهادت نه یک باختن ، که یک انتخاب است ، انتخابی که در آن مجاهد با قربانی کردن خویش ، در آستانه معبد آزادی و محراب عشق ، پیروز میشود .... و وارث آدم – که به بنی آدم زیستن داد – و وارث پیامبران بزرگ – که به انسان چگونه زیستن را آموختند – اکنون آمده است تا در این روزگار به فرزندان آدم  « چگونه باید مُرد » را بیاموزد !... آموخت که مرگ سیاه سرنوشت شوم مردم زبونی است که به هر ننگی تن میدهند تا زنده بمانند ، چه ، کسانی آن را ندارند که شهادت را انتخاب کنند ، مرگ آنان را انتخاب خواهد کرد . برگرفته از کتاب وارث آدم نوشته معلم شهید علی شریعتی