سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سیرالملوک 4
ساعت ۳:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

 

به هر شهری نگاه کنند تا آنجا کیست که او را بر کار دین شفقتی است

و از ایزد تعالی ترسان است و صاحب غرض نیست.

او را بگویند که :

امانت این شهر و ناحیت در گردن تو کردیم. آنچه ایزد تعالی از ما پرسد ما از تو پرسیم. باید که حال عامل و قاضی و شحنه و محتسب و رعایا و خرد و بزرگ می دانی و می پرسی و حقیقت آن معلوم ما گردانی و در سرّ و علانیّت می‌نمایی آنچه واجب آید اندر آن می‌فرماییم.

و اگر کسانی که بدین صفت باشند و امتناع کنند و این امانت نپذیرند ایشان را الزام باید کرد و به اکراه بباید فرمود.

نظام نامه سیاست گزیده سیاست نامه سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی


 
انتخاب خیر و شر
ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

رسول می توانست تمامی مخالفین را از میان بردارد و پنهانی سرهاشان را زیر آب ببرد

ولی نوع حکومت او و تدبیر هدیناه النجدین نمی گذارد که رقیب را حذف کند و شیطان را بردارد

که آدمی باید در میان راه ها، انتخاب کند و با مقبل و همراه حق، مدبر و فراری ها را محدود نماید، که تدبیر الهی در میان دعوت رسول و شیطان و در چند راهه های غریزه و معرفت و ایمان به تدبیر جامعه در کنار تمامی قطب های موافق و مخالف و در کنار تمامی زمینه های فساد و صلاح می پردازد

از معرفت دینی تا حکومت دینی اثر استاد فقید علی صفائی حائری


 
عاقبت آگاهی
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
انسان آگاه، 
انسانی که هستی را شناخته و نقش انسان را شناخته و جهت حرکت هستی و انسان را شناخته،
به این عقیده می رسد که در این کاروان متحرک هستی،
رکود کمتر از عقب گرد نیست
و عقب گرد جز تنهایی نیست
و تنهایی، در کویر هستی، جز مرگ نیست.

و به این عقیده می رسد که انسان باید بارور گردد 
و شکل خود را انتخاب کند و جهت بگیرد 
و در درون او و در جامعه ی او، جز حق حاکمی نماند.

به دنبال آن شناخت و این عقیده، 
آنجا که می بیند طاغوتی به سرکشی برخاسته 
و طاغوتی خلق را به بند کشیده و استعدادها را راکد گذاشته تا از آنها بهره بستاند، 
در آنجا آرام نمی نشیند 
برای گسترش حکومت حق در درون انسان و در جامعه ی او کوشش می کند.

کتاب عاشورا - استاد فقید علی صفائی حائری

 
دنیای آسودگی
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات
راز ستاره از من شب زنده دار پرس
کز گردش سپهر نیاسوده ام دمی

 
جامعه شناسی خودکامگی 5
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ
فشار مالی، که به صورت هزینه های خوشگذرانی خورشخانه،
در داستان تصویری فردوسی آمده است،
در زمان شخص فردوسی کار را به جایی می کشید که 
برای جمع آوری هزینه ها به مردم فشار می آورند 
و مردم لاجرم زندگی را رها می نمودند و فرار می کردند 
و در این گونه مواقع بین بد و بدتر، بد را انتخاب می کردند.
کم نبوده اند رجال و اعیانی که نامه می نوشتند و از پادشاهی دعوت می کردند که 
برای حکومت به سرزمین شان بیاید 
و قول می دادند که به هنگام ورود از حمایت اعیان برخوردار خواهد بود.
در زمان مسعود اعیان ترک به ماوراءالنهر نامه نوشتند
 و ترکان سلجوقی را به آمدن به خراسان ترغیب کردند 
و مردم خراسان هنگام ورود ایلک خان نصر از خراسان دفاع نکردند 
و همین طور زمان سلجوقیان و...
این امر در واقع، قسمتی از همان مکانیسمی است که 
حکومت را از جمشید به ضحاک 
و از ضحاک به فریدون 
و از صفاریان به سامانیان
 و از سامانیان به غزنویان 
و از غزنویان به سلجوقیان 
و از سلجوقیان به خوارزمشاهیان 
و از خوارزمشاهیان به مغولان 
و از مغولان به ... منتقل می کند.
جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضاقلی

 
سیرالملوک 3
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

باید که احوال قاضیان مملکت یگان یگان بدانند

و هر که از ایشان عالم و زاهد و ‏کوتاه دست تر باشد

او را بر آن کار نگاه دارند

و ‏هر که نه چنین بود او را معزول کنند

و دیگری را که شایسته باشد بنشانند،

و هر یکی را ازیشان به اندازه ی او کفاف و مشاهرت اطلاق کنند تا او را به خیانتی حاجت نیفتد.

این کار مهم و ‏نازک است

از بهر آنکه ایشان بر خون ها و مال های مسلمانان مسلط اند.‏

 

چون حاکمی به جهل یا به طمع یا به قصد، امضای حکمی کند

و سجلی دهد

بر حاکمان دیگر لازم شود آن حکم بد را معلوم پادشاه گردانیدن

و آن ‏کس را معزول کردن و مالش دادن.

 

و گماشتگان باید که دست قاضی قوی ‏دارند

و رونق در سرای او نگاه دارند

و اگر کسی تعذری کند و به ‏مجلس حکم حاضر نشود

و اگر محتشم بود او را به عنف و کره حاضر کنند

که قضا به روزگار یاران پیغمبر (علیه الصلوه و ‏السلام)

به تن خویش کرده اند

و کسی دیگر را نفرموده ‏اند از بهر آن تا جز راستی نرود

و هیچ کس پای از حکم بازنتواند کشید

و به همه روزگار از ‏گاه آدم ( علیه السلام) تا اکنون

در هر ملتی و ملکی عدل ورزیده اند و انصاف داده اند

 و به ‏راستی کوشیده اند تا ملک سال های بسیار در خاندان ایشان بمانده است.‏

نظام‌نامۀ سیاست گزیدۀ سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی به انتخاب مهدی محقق از میراث ادب فارسی انتشارات سخن

 

----

کوتاه دست تر: کسی که دست درازی به اموال مردم نکند.

مشاهرت: شهریه

اطلاق کنند: روان کنند.

نازک: دقیق

سجل: حکم لازم الاجرا

مالش دادن: تنبیه کردن

تعذر: بهانه کردن برای حضور

محتشم: صاحب آبرو

عنف و کره: به زور و به ناخواست

به تن خویش کرده اند: خود شخصا عهده دار می شده اند


 
سنجش عادت
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
مادام که سنجشی در میان نباشد، 
ناچار عادت ها و سنت ها و تعصب ها میانه داری می کنند 
و گرد و خاک بالا می آورند 
و انسان را کور می سازند و او را از حرکت و رشد و پیشرفت باز می دارند، 
اما هنگامی که از روی سنجش انتخاب کنیم
آن وقت دیگر تعصب و سنت و عادت می میرند 
و شناخت و عشق، ما را به حرکت و پیشرفت وامی دارند
هر حقیقت متحرکی هنگامی که از سنجش و انتخاب نباشد 
و به عادت و تقلید رسید 
در واقع به قبرستان خود رسیده و با دست خویش گور خود را کنده است 

از کتاب اندیشه ی من اثر استاد فقید علی صفائی حائری

 
سیرالملوک 2
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

چاره نیست پادشاه را از آن که در هفته دو روز به مظالم (دادسرا) بنشیند

و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت به گوش خویش بشنود بی واسطه 

و چند قصّه که مهم‌تر بود باید که عرضه کنند و در هر یکی مثالی (فرمان) دهد،

که چون این خبر در مملکت پراکنده شود که خداوند عالم (پادشاه) متظلمان (کسی که بر او ستم رفته) و دادخواهان را در هفته دو روز پیش خویش می‌خواند و سخن ایشان می شنود

همه‌ی ظالمان بشکوهند (بترسند) و دست ها کوتاه دارند و هیچ کس نیارد (نتواند) بیدادی کردن و دست درازی کردن از بیم عقوبت.

نظام‌نامۀ سیاست گزیدۀ سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی به انتخاب مهدی محقق از میراث ادب فارسی انتشارات سخن


 
جامعه شناسی خودکامگی 4
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست
در فرهنگ گذشته ایران 
هیچ گاه این فکر تسلط نیافت که اقتصاد شکوفایی ایجاد شود 
تا هزینه‌های اداره مملکت از آبادانی آن تحصیل گردد؛
بلکه فکر غالب این بود که از طریق مالیات های بسیار سنگین و غارت، 
هزینه های مملکت داری تامین شود.

مکانیسم کار ساده است:
زمانی که 
تعدادی افراد بی تجربه و بدون تخصص و علم و آگاهی از سوابق ملکداری
 بر حکومت تسلط بیابند، چه خواهند کرد؟

حل مسائل اقتصادی مملکت نیاز به 
تجربه و دانش وسیع و افراد کاردان و طرز تفکر ویژه ای دارد
رونق حیات جمعی به 
تولید بیش از مصرف و فداکاری و اشتراک مساعی نیازمند است
اگر قوم فاقد صلاحیتی حاکم شود، 
برداشت های خود را بر یافته های جدید بار می کند؛
فرهنگ قبیله ای، به طور قطع، 
تجربیات خود را با فشار قدرت نظامی جدید بر مردم اعمال می کند 
و آن قدر آن را ادامه می دهد تا نظام منفجر شود
فهم این نکته خیلی ساده است 
آنها جز این راه، راهی را نمی شناسند
مردمانی که در بیابان از طریق شکار و دامداری زندگی را می گذرانند 
و حکومت را شکار می خوانند 
اگر به آن دست یافتند، چه می کنند ؟
آیا این دقایق را در نظر خواهند گرفت که 
به پشتوانه نیروهای تولیدی و ایجاد امنیت اجتماعی به تولید اقدام کنند 
و سپس از شکوفایی اقتصاد بهره برند؟
اصلا درک چنین چیزی از نظر ساختاری فکری و اجتماعی 
برای آنان مقدور بوده است؟
هرگز 
به نظر من واقعیت اجتماعی که 
می توانند هزاران برهان برای تأیید آن اقامه کنند،
که حماقت در ایران ساختاری بوده و نه فردی، 
یعنی ما شاهد حماقت جان گرفته در رفتار اجتماعی هستیم،
جایی که بدون آن عملکرد معمول اجتماع دچار بحران و تشتت میشود.
جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضاقلی

 
علت عقب ماندگی
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت الله زنجانی

در روایات اسلامی، اساس همۀ عقب ماندگی‌ها از بدی حکومت‌ها بیان شده است، امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:

باید صنعت، زراعت و اقتصاد مملکت درست شود، و آن درست شدنی نیست، مگر این که مساله رهبری و امامت جامعه درست شود.

اگر رهبر جامعه امام معصوم نباشد، حق پایمال و فرسوده و باطل زنده می‌شود، مساجد ویران و مظالم و مفاسد بسیار زیادی در جامعه رواج پیدا می‌کند. حتی مرض شایع شود، صرع به وجود آید، و همۀ این بلاها به علت صالح نبودن حکومت است و در اثر فسق و فجورِ مردم خداوند بلا را فرومی‌فرستد و همۀ این گناهان به رهبری جامعه برمی‌گردد.

تفسیر سورۀ مبارکۀ حمد – آیت الله سیدعزالدین حسینی زنجانی


 
حکومت اسلام
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
من می دیدم آن ها که مدعی هستند باید اسلام را از سرچشمه ی اصلی اش گرفت،
این اسلام را از راه اصلی اش،
از راه خودش به مقصد نمی رسانند 
و هنگام بیان کردن این اسلام از طرح های غیراسلامی مدد می گیرند
و بر قدرتی خارجی تکیه می کنند و فقط به کمک شعار می خواهند اسلام را قالب بزنند 
و پیاده نمایند،
در حالی که اسلام جز با پای خودش به مقصد نخواهد رسید 
و نه تنها هدف بلکه راه هم باید راه خودش باشد 
چه فرق می کند در قسمت سازندگی و تهیه ی افراد و یا جمع آوری اینها 
و یا در قسمت تبدیل شخصیت ها به قدرت و بستن افراد به حزب و به بنیان مرصوص 
و چه فرق می کند که در قسمت تربیتی اش و یا در قسمت های اعتقادی اش 
یا در نظام های اقتصادی و قضایی و جزایی و حقوقی اش
در تمامی این ها و جز اینها نمی توان جز 
از طرح اسلامی و راه حل های قرآن به سوی راه حل دیگری رفت 
و اگر رفتیم این دیگر حکومت اسلام و حقیقت اسلام نیست.

از کتاب اندیشه ی من استاد فقید علی صفائی حائری

 
مرگ همیشگی
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت الله زنجانی

 

قرآن می‌فرماید:

کل نفسٍ ذائقه الموت (سوره آل‌عمران آیۀ 185)

همه چیز در این جا تمام شدنی است و همۀ نفس‌ها همین الان چشندۀ مرگ‌اند.

نمی‌گوید: سَتَذوقُ الموت؛ مرگ را خواهد چشید.

بلکه: ذائقه الموت، یعنی در حال چشیدن است،

زیرا هر لحظه از عمر ما کاسته می‌شود.

تفسیر سورۀ مبارکۀ حمد – آیت الله سیدعزالدین حسینی زنجانی


 
انجیل متی
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
آنچه مقدس است
به سگان مدهید
و نه مروارید های خویش
پیش خوکان اندازید
مبادا آنها را پایمال کنند
پس آنگاه برگردند
و شما را بردرند.

عهد جدید
انجیل متی
باب 7 آیه 6
ترجمه پیروز سیار
نشر نی

 
جامعه شناسی خودکامگی 3
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست
هرکس در ایران به پادشاهی می رسید یا سلسله ای را تاسیس می کرد 
عملا به کمک نیزه گذار به این توفیق دست می یافت.
مردمی هم که به عنوان سپاهی پیرامون کسی جمع می شدند،
یک انگیزه بیشتر نداشتند و آن هم این که از آسان ترین راه ثروتمند شوند
به همین دلیل کمک می کردند
تا کسی پادشاه شود تا از پادشاهی او بهره گیرند
...
و اما آنکه پادشاهی را به ارث می برد
چون بدون حمایت دربار و سران نظامی
امکان استقرار وارثان بر تخت نبود
به اجبار این بخشش را جاری می کرد
و هیچ حاکمی را گریز از این عمل نبود.
در غیر این صورت به دست سربازان خود غارت
و احتمالا کشته می شد.
جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضاقلی

 
سنت الهی
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
روزﮔﺎر ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردی را ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ دارد ﻛﻪ 
ﺑﺎﮔﺬﺷﺘﮕﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و قوانین حاکم، ثابت است
و آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﻴﻨﺶ می باشد
که سنت ها تبدیل ناپذیرند
و اﻣﻮر دﻧﻴﺎ و دﻫﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
زیرا از یک سنت واحد پیروی می کنند
و نیروﻫﺎی ﺟﻠﻮدار آن ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ و در ﭘﻲ ﻫـﻢ و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﻫـﻢ هستند

و به این جهت روزﮔﺎر ﻳﻚ ﺳﻴﺮ و ﺟﺮﻳﺎن واﺣﺪی دارد.

اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﺳﺘﻤﺮار آدمی دارد ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻘﺎئی ﻧﺪارد و
دﻧﻴﺎ ﻣﻘﺼﺪ او ﻧﻴﺴﺖ.

آن ﻛﺲ ﻛﻪ در فرصتی ﻛـﻪ روزﮔـﺎر ﺑـﻪ او داده ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮد
و ﺑﺎ ﻧﻈﺎم هستی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺸـﺖ میرسد
و آن کس که از فرصت ها اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﺪ
و ﺑﺮﺧﻮرد مناسبی ﺑـﺎ روزﮔـﺎر نداشته باشد عقب می افتد
و خاسر می شود و می سوزد.

استاد فقید علی_صفائی_حائری
ازکتاب علی علیه السلام استمرار انسان

 
عاقبت کار!
ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
آنچه مقدس است
به سگان مدهید
و نه مروارید های خویش
پیش خوکان اندازید
مبادا آنها را پایمال کنند
پس آنگاه برگردند
و شما را بردرند.

عهد جدید
انجیل متی
باب 7 آیه 6
ترجمه پیروز سیار
نشر نی

 
دیباچه عهد جدید
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
عهد جدید مجموعه آثاری است که مسیحیان به کتاب مقدس عبرانی افزوده اند. 
این مجموعه مشتمل بر بیست و هفت اثر است 
که جملگی به زبان یونانی نگاشته شده اند...
که جایگاه یگانه ای در منابع مسیحیت دارند
چرا که معیار ایمان و عالی ترین منبع دینی مسیحیان شمرده می شوند.
عهد جدید بخش دوم کتاب مقدس را تشکیل می دهد 
و بخش نخست این اثر که در اصل کتاب دینی یهودیان است
از سوی مسیحیان عهد عتیق نام گرفته تا این دو قطعه از یکدیگر تمایز یابند.
از دیباچه عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم ترجمه پیروز سیار - نشر نی

 
جامعه شناسی خودکامگی 2
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست
هریک از نیروهای اجتماعی که حذف شود،
زمینه مساعدی برای ظهور ضحاک خواهد بود.
حکومت نظامی و تلقی اینکه همه برازندگی کشور از سپاه ناشی می شود،
از عواملی است که نیروهای دیگر اجتماعی را نادیده می گیرد یا به مرور تخریب می کند
و این به دو اعتبار از عناصر بروز ضحاک است:
اول اینکه از نظر پشتوانه فکری-فرهنگی این توجه را 
از همه نیروها به ارتش معطوف می کند 
و این امر زمینه مساعدی برای قدر و بهای بیش از اندازه دادن به این نیروست 
و از طرف دیگر هم عملاً ساختار مادی نظام اجتماعی را 
به سوی چنین گرایشی سوق می دهد 
که برای نیروهای نظامی جایگاه ویژه ای سامان دهد و نیروهای دیگر را تضعیف کند.
تجربه نشان داده است که 
پادشاهان نالایق با تکیه به نظام ارتش غیرقابل کنترل، 
مضرترین نوع حکومت سیاسی را تشکیل داده اند 
که متاسفانه این نوع قدرت سیاسی متکی بر فرهنگ قبیله ای 
از اجزای لاینفک تاریخ سیاسی گذشته ایران بوده است.
جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضاقلی