سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بزرگترین هنر
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

مردم چون از عدم بوجود آید خلق و سرشت وی با او باشد اما از بی قوتی و عجز و ضعیفی پیدا نتواند کردن.

هرچند بزرگتر همی شود و جسم و روح وی قویتر همی گردد فعل وی پیدا همی گردد، نیک و بد، تا چون وی به کمال رسد عادت وی نیز به کمال رسد، تمامی روزبهی و روز بتری (تیره روزی) پیدا شود.

و لکن تو فرهنگ و هنر را میراث خود گردان و به وی بگذار تا حق وی گزارده باشی که فرزندان مردمان خاصه را به از هنر و ادب و فرهنگ نیست و فرزندان عامه را میراث به از پیشه نیست... اما از روی حقیقت نزدیک من پیشه بزرگترین هنرست.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - باب بیست و هفتم در حق فرزند و حق شناختن صفحه 151


 
صائب
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

آن که گریان به سر خاک من آمد چون شمع

کاش در زندگی از خاک مرا بر‌می‌داشت!

صائب تبریزی


 
دل بی عشق
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

سرایی را که صاحب نیست، ویرانی است معمارش

دل بی عشق، میگردد خراب آهسته آهسته

صائب تبریزی


 
ادب، درس روزگار
ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

نان فرزند ادب آموختن دان و فرهنگ دانستن.

اگرچه بدروز (تیره روز) فرزندی بود تو بدان منگر، شرط پدری بجای آر و اندر ادب آموختن وی تقصیر مکن هرچند که اگر هیچ مایه خرد ندارد اگر تو ادب آموزی و اگر نیاموزی خود روزگار بیاموزد،

چنان که گفته اند:

من لم یودبه والداه أدبه اللیل و النهار ( هرکس را پدر و مادرش ادب نکند روزگار ادبش خواهد کرد)

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - باب بیست و هفتم در حق فرزند و حق شناختن صفحه 150


 
ایدئولوژی نابرابری
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

 

پیتر برگر استدلال می کند که 
بیشتر جوامع در واقع دو ایدئولوژی به وجود می آورند که به حفظ نابرابری کمک می کنند. 

یک ایدئولوژی موقعیت طبقات بالا را مشروع می سازد 
و معمولا استدلال می کند که این افراد به گونه‌ای برتر و شایسته تر ندارد. 

ایدئولوژی دیگر استدلال می کند که فقر نتیجه گناه یا تنبلی است 
و رفتار خوب
 توسط فقرا سرانجام در زندگی بعدی یا زندگی پس از مرگ پاداش خواهد گرفت. 
نقل از کتاب ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی 
جوئل شارون ترجمه منوچهر صبوری نشر نی

 
میراث بزرگان
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

باید که هرچه آموختنی باشد از فضل و هنر فرزند را همه بیاموزی تا حق پدری و شفقت پدری بجای آورده باشی که از حوادث عالم ایمن نتوان بود و نتوان دانست که بر سر مردمان چه گذرد.

هر هنری و فضلی روزی بکار آید پس در فضل و هنر آموختن تقصیر نباید کردن.

و در هر علمی که مر او را آموزی اگر معلمان از بهر تعلیم مردم او را بزنند شفقت مبر، بگذار تا بزنند که کودک علم و ادب و هنر به چوب آموزد نه بطبع خویش.

اما اگر بی ادبی کند و تو از وی در خشم شوی، به دست خویش وی را مزن، به معلمانش بترسان و ادب کردن ایشان را فرمای کردن تا کینه تو اندر دل وی نماند اما با وی همیشه صبور باش تا تو را خوار نگیرد (کوچک شمردن) و دایم از تو ترسان بود، و درم و زر و آرزویی که وی را باید از وی باز مدار تا از بهر درم مرگ تو را نخواهد از بهر میراث.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - باب بیست و هفتم در حق فرزند و حق شناختن صفحه 150


 
آه دردناک
ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

از آه دردناکی، سازم خبر دلت را

روزی که کوه صبرم، بر باد رفته باشد

حزین لاهیجی