سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

امام و امت
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: علی شریعتی

 

 هدف اساسی و رسالت غایی امام پرورش و ایجاد یک امت است یعنی ایجاد یک  جامعه مبتنی بر یک  ایدئولوژی .

بنابراین امت یک جامعه اعتقادی است و امام رهبر عملی و عینی امت است. یعنی زمامداری که این جامعه اعتقادی را بسوی تحقٌق هدف هائی که مکتب و مذهب آن را تعیین کرده هدایت می­کند و رسالت امت سازی پیامبری را ادامه می­دهد. اگر ملٌت در تنوٌع آراء و عقاید و در گوناگونی مناسبات اجتماعی واقعیت مییابد ؛ امت اما تنها و تنها بر اساس وحدت کامٌه ؛ یگانگی عقیده یا توحید فکری بوجود می آید .

 افراد یک امت از هر خون و خاک و نژاد یک گونه می اندیشند ؛ ایمانی یکسان دارند و در یک رهبری مشترک اجتماعی تعهد دارند که بسوی تکامل حرکت کنند ؛ جامعه را به کمال  ببرند نه به سعادت

امت و امامت

 دکتر علی شریعتی