سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دست نوشته فریدون
ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥   کلمات کلیدی: گیتار و موسیقی
   ... من سرگردانم دراین شهرپول ، پولمن سرگردانم در این شهر پوچ ، پوچتو میدانی که رنج میکشماز این بیگانگی در این شهر پول ، پولاز این بیگانگی در این شهر پوچ ، پوچرستم از این رستم ازآناما منتظر به بعد دور ، دورمی جنگم با خود می رهم از خودمی آموزم از تو رقیب نوردیده ام...  

از دست نوشته های هنرمند جاوید ایران زمین زنده یاد

فریدون فروغی