سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اخلاق سیاسی امام
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: مذهبی

 

اخلاق سیاسی امام در حکومت نیز چون بیانیه ای علیه سیاستمداران و حتی بسیاری از زمامداران مدعی پیروی او در همه ی ازمنه ی تاریخی است. او به مردمی که در شهر انبار به پیشوازش آمده بودند و به رسم ساسانیان در رکاب او پیاده می دویدند فرمود:

"به خدا که امیران شما از این کار سودی نبرند و شما در دنیایتان خود را بدان به رنج می افکنید و در آخرتتان بدبخت می گردید."

این روش درست برخلاف رویه ی آدم های این روزگار است که با خروارها توجیه، تکریم خود را از سوی مردم تکریم روحانیت و تعظیم دین و شعائر دینی قلمداد می کنند و می گویند مادامی که دستبوسی و پیشواز از سوی مردم عادی به قصد تقریب به خدا باشد مشرکانه نیست و مصداق تعظیم شعائر است. البته کشف نیت ها نیز امری محال است، و با این توجیهات بستر آلوده شدن جامعه را مساعد می کنند.

از مقدمه کتاب درس هایی از نهج البلاغه نوشته عمادالدین باقی.