سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پیام آور وحدت
ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: تاریخ ،مذهبی

دشمن به تشخیص تفرقه بینداز و حکومت کن! ...مردم مملکت را به دو دسته ی متخاصم تفکیک نموده، به اسم شیعه و سنی به جان همشان انداخته، به وسیله ی آن تا به کجایمان کشیده، چه به روزمان آورده بود؟!

شیعه و سنی ای که خدایشان واحد و کتاب آسمانی و پیامبرشان واحد و تنها به خاطر اندک اختلاف به برانگیختن تعصب تا حد دو دشمن صلبی به طرف هم تیغ بکشند!

تعصبی منبعث از جهل و بیسوادی و جهلی که باعث کوری و کری و جلوگیر دید و شنید و تمیز و تشخیص دوست از دشمن و راه از چاه و پسند از ناپسند و مستعد هر تحقیق و تحریک و پذیرای هرگونه فریب و نیزنگ و دروغ و جهلیات و مزخرفات، از جمله تعصب کورکورانه بشود!

...عده ای از اهل سنت یافت نمی شدند که در حد توانایی خود از ایذاء و آزار شیعه خودداری داشته و همچنین پاره ای از شیعه نبودند که افراد این فرقه را مورد نفرت قرار نداده، از لعن و طعن خلفای ثلاثه پرهیز داشته، لعنت بر آنان را که غاصب حقوق جانشین حقیقی پیغمبر می دانستند از زمره ثواب های عمیم و اجور دو دنیا به حساب نیاورد.

...البته ایراد زشتی و شناعات این اعمال بر عوام کالانعام آن زمان که اکثریت را تشکیل می دادند نبوده بلکه ...متوجه عقلا و فهما و علما و بزرگانشان بوده که چگونه با علم به نتایج کار و اطلاع رفتار سنیان که منشاء آن همین حرکات بوده، از آن ممانعت به عمل نیاورده، سکوت می کرده؟!

مگر گفته شود نخواسته یا نتوانسته، یا دست عدو در هدایت و جلوگیری از ایشان قوی تر بوده است؟!

که باشد نظر دوم صائب باشد که نمی توانسته اند ...امکان داشته سکوت فهما و علمای آن زمان هم به همین خاطر بوده که تکفیر و به انواع کفریات متهمشان نموده، خود و رساله شان طرد بکنند!

که باید گفت امان از جهل و بی خردی که هیچ فرد و جماعت و ملت ذلیل نشد جز این که شعور از دست نهاد، و شعور از کف نرود مگر قبول جهل و خرافات و تعصب و مهملات بشود، همانا که دشمن همه همّ خود صرف ترویج و رواج آن نموده و میکند.

 

نقلی از جلد سوم کتاب وزین طهران قدیم اثر خواندنی جعفر شهری