سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عصر طلایی
ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: تاریخ

در خفقان حکومت چائوشسکو، در آن 22 سال ذلّت مشهور که او خود عصر طلایی می خواند، چه بر روزگار آن دست از مردمان رومانی رفت که نگفتن دردهای خصوصی شان را بر نگاه ناباور ببینندگان جهان ترجیح دادند؟ پشت هر تاریخ نگاریِ موجز که زخم های پیدا و پنهان ملّتی را در قالبِ اطّلاعاتِ مصرفیِ صرفْ خلاصه می کند، واقعیتِ رنجْ بار زندگی چه طعمی دارد؟

واقعیتی که نمی توان در آمارها و ارقام به دنبالش گشت و سراغش را از مستندهای به جامانده از گذشته گرفت، چه گونه بازیابی می شود؟

واقعیّتی که آدم ها در پستوها قایم اش می کنند و بر زبان نمی آورند تا مایه ی شرمْساری شان نشود، چه میزان بی پرده است؟ من و ما تا کجا تحمّل رو به رو شدن با حقایق را داریم؟

نقل از شماره 459 ماهنامه سینمایی فیلم نوشته آرمین ابراهیمی در ابتدای نقدی بر فیلم آن سوی تپه ها