سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رویای یوسف
ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: مذهبی

رویای یوسف براساس نص قرآن به این صورت بوده است:

انّی رایت احد عشر کوکباً و الشمس و القمر رایتهم لی ساجدین

من یازده ستاره دیدم با خورشید و ماه، دیدم که آنان برای من سجده کردند.

 

این رویا از دو قسمت مجزا تشکیل شده است و لذا قرآن مجید کلمه ی رویت را تکرار می کند.

رویای اول: ستاره،‌ماه، خورشید در کنار هم و با هم که از نظر تعبیر علمی، یوسف خودش را در کنار شاه و صدراعظم و یازده وزیر، احساس کرده است که صورت کابینه ی دولت را در حضور شاه مجسم می کند و لازمه ی این رویا آن است که یوسف هم وزیر باشد، ‌یا در حد وزیران.

رویای دوم: جماعت بسیاری از بشر که برای یوسف سجده می کنند، جز آن که این جمعیت در عالم خواب شناخته و معلوم نبوده اند، تا به صور مشخص خود دیده شوند، بلکه از حاضران درباری بوده اند که برای پذیرش و تقدیس مقام مافوق به سجده افتاده اند.

قرآن مجید به این نکته صراحت کامل داده است ولذا می گوید رایتهم و ضمیر جمع مذکر غائب می آورد و در وصف آنان می گوید ساجدین که باز هم عنوان جمع مذکر دارد، از دسته ی عاقلان بشری و به همین جهت در آیات آخر این سوره می گوید:

و رفع ابویه علی العرش و خرّوا له سجّداً و قال یا ابت هذا تاویل رویای من قبل قدجعلها ربی حقا

به این معنی که چون به خاطر یوسف، شاه و صدراعظم و سایر وزیران در جلسه ی پذیرایی یعقوب حاضر می شوند و یوسف، پدر و مادر خود را بر تخت وزارت کنار خود می نشاند، همه ی حاضران و استقبال کنندگان و خادمان به خاطر احترام و بزرگداشت مقام یوسف ناجی مصر، به سجده می افتند و یوسف در گوش پدر زمزمه می کند که پدرجان این صحنه ی خارجی، همان رویای من است که اینگ به حقیقت پیوسته است.

در این آیه که خواب تعبیر شده ی یوسف منعکس شده است، باز می بینیم خرّوا له سجّداً با ضمیر جمع مذکر غایب عنوان شده است و این خود صراحت کامل دارد که ستارگان و خورشید و ماه، در کنار یوسف به سجده نیفتاده اند، بلکه جماعت انبوهی که یوسف آنان را نمی شناخته و به عنوان رجاله تلقی می شده اند، در عالم خواب، برای او سجده کرده اند، وگرنه باید عبارت قرآن به این صورت نازل شده باشد: رایتها لی ساجدات تا قانون صرف و نحو عربی رعایت شده باشد.

نگاهی به تاریخ انبیاء در قرآن اثر محمدباقر بهبودی – انتشارات سنا