سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نیکی و بدی
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: ادبیات

هرگز پر طاووس کسی گفت که زشتست؟

یا دیو کسی گفت که رضوان بهشتست؟

نیکی و بدی در گهر خلق سرشتست

از نامه نخوانند مگر آنچه نوشتست

سعدی