سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بد بد است
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: ادبیات

نابکاری دو روی و یافه درای

ظالمی عمرکاه و غم افزای

بد بد است، ارچه نیک دان باشد

سگ سگ است، ارچه سر شبان باشد

سر باغ و دل زمین دارند

کی دل عقل و شرع و دین دارند

به جدل کوثر و به علم ابتر

به سخن فربه و به دین لاغر

با فراغند و بی فروغ همه

گه دریغند و گه دروغ همه

داده فتوی به خون اهل زمین

از سر جهل و حرص و از سر کین

در سخن چون شتر گسسته مهار

چون شترمرغ جمله آتش خوار

در نفاق و خیانت و تلبیس

درگذشته به صد درک ز ابلیس

مال ایتام داشته به حلال

خورده اموال بیوه و اطفال

هیچ نایافته ز تقوی بوی

تهی از آب مانده همچو سبوی

همه رشوت خرند و قاعده گر

زیربارند و خوار همچون خر

حدیقه سنایی نقل شده در کتاب شمس تبریزی نوشته ی محمد علی موحد