سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مطیع لله
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: تاریخ

خواجه ی بزرگ روی به حسنک کرد و گفت:

خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟

گفت: جای شکر است!

خواجه گفت:

دل، شکسته نباید داشت، که چنین حال ها مردان را پیش آید. فرمانبرداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید، که تا جان در تن است امید صدهزار راحت است و فَرَج است.

گزیده ی تاریخ بیهقی به کوشش سیدمحمد دبیر سیاقی