سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تکرار مکرر
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی شریعتی

 

زندگی، حرکتی دوری، دوری باطل، آمد و رفتی تکراری و بیهوده؛ کار اصلی؟ پیر شدن؛ نتیجه واقعی؟ پوسیدن. نوسانی یکنواخت و ابلهانه. شکنجه‌ای سیزیف‌وار.

روز مقدمه‌ای بر شب، شب، مقدمه‌ای بر روز و سرگرم بازی خنک و مکرر این دو موش سیاه و سفید که ریسمان عمر را می‌جوند و کوتاه می‌کنند تا مرگ!

 

کتاب حج – معلم شهید شریعتی