سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نتیجه خودکامگی
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: تاریخ

تا سال 1312، رضاشاه همه را گرفت و بست و کشت و هیچ جنبنده ای در داخل ایران در مقابل او جرات بی اندامی نداشت.

او یکه تاز میدان شد و چنان تنها شد که در 1320 با یک اخطار دولت انگلیس وطن آریایی را رها کرد و به جزیره ی موریس رفت

و این هم نتیجه ی خودکامگی که هم محصول ملت است و هم کشنده ی آن.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی