سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حسنه
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

حسنه نعمتی است که به خوبی مصرف شده است ولی این مصرف خوب یک قید دیگر می‌خورد تا از رنج آتش جدا شود و به صالحات برسد.

که صالحات، خوبی (حسنه) با توجه به مصرف و جایگاه و جهت و مقصد است و همین است که رنج سوختن ندارد.

«ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار»

حقیقتِ حج – صفایی حائری