سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

در چشم مردم
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سروش

اگر زندگى عُرفى را زندگى متعادل و متعارف بنامیم،

پارسایان در چشم مردم،

آدمیانى غیرمتعادل و غیرمتعارف به نظر خواهند رسید.

آنان به خاطر اِهتِمامى که نسبت به تهذیب نَفْس دارند و هدف دیگرى که در زندگى دنبال مى‌کنند،

مردم آنان را چون خود نمى‌بینند و نمى‌یابند.

پاره‌اى از امور حَقیر نزد آنان والاست و پاره‌اى از امور والا نزد ایشان حقیر.

بدن آنان در زمین و در میان مردم است ولى روح و فکر آنان در جایى دیگر.

گویى از جهانى دیگر و از مقامى رفیع‌تر به این جهان نظر مى‌افکنند.

پارسایان – عبدالکریم سروش