سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سهو در عمل
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:
آدمی را غفلت گرفتار می سازد، در این بحثی نیست.

سهو در عمل، طبیعی انسان است؛
ولی سهو از عمل و ترک آن کاشف از دلدادگی انسان به موضوع دیگری است.
ذهن آدم به آنچه اهمیتش را پذیرفته مأنوس می شود.
هنگامی که اهمیت ها را و دلدادگی ها را در جای دیگر دارم
و برای خودنمایی به کاری مشغول می شوم،
طبیعی است که سهو مشت مرا باز می کند
و خود نمایی و ریای مرا مشخص می سازد.
‏ع.ص.