سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ما چگونه ما شدیم
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

ما می توانیم ادعا کنیم که رضاخان و محمدرضا را استعمارگران در ایران به قدرت رساندند که در جهت اهداف و مطامع آنان گام برداند اما آغامحمدخان قاجار، فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه را که دیگر سازمان سیا و انتلیجنت سرویس انگلیس به روی کار نیاورده بودند. چه آنان و چه سلاطین و شاهان دیگر همچون نادرشاه، کریم خان، شاه سلطان حسین، شاه اسماعیل صفوی صرفاً بازتاب و نتیجه ی نیروهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران بودند. بنابراین اگر آنان در خدمت استعمار قرار گرفتند، این روند معلول ساختار اجتماعی جامعه ی ما بود که اجازه می داد چنین عناصری بتوانند بر راس هرم الیگارشی سیاسی قرار گیرند.

همان گونه که اعطای القابی همچون ابدمدت، قدر قدرت، قبله ی عالم، شاه شاهان، اسلام پناه، معدلت آثار، سایه ی خدا بر زمین (ظل اله)، سلطان ملک و دین به آنان و این که آنان واجب الاطاعه بوده و اعتراض و مخالفت با آنان خروج از دین و قیام علیه امام عصر بود نیز از بیرون و توسط استعمارگران وارد جامعه ی ما نشده بود، بلکه معلول همان فرهنگ و شرایط اجتماعی خودمان بود.

نقل از کتاب ما چگونه ما شدیم نوشته ی صادق زیباکلام (چاپ پانزدهم)