سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حکومت پسرجان/آریامهر
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: تاریخ

 

 

پس از اینکه سردار سپه رضاخان میرپنج پدر ملت ایران شد، چون چندان زور نگرفته بود فروغی و مستوفی به ظاهر دولت ها را به مجلس معرفی و برنامه ی کار خود را به عنایت مجلس به تصویب می رسانند. لیکن زمانی که حاج مخبرالسلطنه روی کار امد، کم کم سر و کله ی منویات اعلیحضرت پیدا شد. دولت که به متین دفتری رسید، قدرت رضاشاه نیز خودکامه شده بود. از این رو دولت یکسره به دنبال فرمایشات ملوکانه ی ذات اقدس همایونی بود.

زمان محمدرضا نیز به همین منوال بود.

دولت سهیلی که روی کار آمد، دنبال سروسامان دادن به کار آن پسرجان بود. لیکن زمانی که نوبت به دکتر منوچهر اقبال رسید خداوندگار آریامهر، بزرگ ارتشتاران شاهنشاه ایران شد

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی