سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

علی و استمرار انسان
ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
دﻧﻴﺎ، 
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن، ﺣﺐِ آن و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻋﺒـﺪ او ﺷـﺪن؛
انسان را گرفتار هم و غمی میکند که
او را رﻫـﺎ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد
و به شکل
ﻣﺘﻨﺎوب به سراغ او می آید...

و اﻳـﻦ ﺷـﻴﺪاﺋﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺶ دﻧﻴﺎ،
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻓﺎت و آسیب ها می شود
که او را دائم برافراشته نموده،
و هدف قرار می دهد.

استاد فقید ع.ص. به نقل از کتاب علی علیه السلام و استمرار انسان