سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سیرالملوک 1
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

 

سلطان سعید ملکشاه در سال چهارصد و هفتاد و نه چند کس را از بزرگان دولت و پیران و دانایان بفرمود که:

هریک در معنی مملکت اندیشه کنید و بنگرید تا چیست که در عهد و روزگار ما نه نیک است و در دیوان و درگاه و مجلس و بارگاه ما شرط آن به جای نمی‌آورند یا بر ما پوشیده است و کدام شغل است که پیش از ما پادشاهان شرایط آن به جای آورده‌اند و ما تدارک نمی‌کنیم

و نیز از هرچه از آیین و رسم ملوک گذشته بوده است همچون سلجوق و دیگران بیندیشید و روشن بنویسید و بر رای ما عرضه کنید تا ما در آن تامل کنیم

تا پس از این کارهای دینی و دنیاوی بر قاعدۀ خویش رود و شرط هر شغلی به جای آورده شود و آنچه نه نیک رفته است از آن بازدارند که چون خدای تعالی، جهان را به ما ارزانی داشت و نعمت‌ها بر ما تمام گردانید و دشمنان ما را مقهور کرد،‌ نباید که هیچ چیز در مملکت ما بعد از این ناقص باشد و شغل‌ها به ناواجب رود و یا چیزی بر ما پوشیده ماند.

نظام‌نامۀ سیاست گزیدۀ سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی به انتخاب مهدی محقق از میراث ادب فارسی انتشارات سخن