سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

انجیل متی
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
آنچه مقدس است
به سگان مدهید
و نه مروارید های خویش
پیش خوکان اندازید
مبادا آنها را پایمال کنند
پس آنگاه برگردند
و شما را بردرند.

عهد جدید
انجیل متی
باب 7 آیه 6
ترجمه پیروز سیار
نشر نی