سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سیرالملوک 2
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

چاره نیست پادشاه را از آن که در هفته دو روز به مظالم (دادسرا) بنشیند

و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت به گوش خویش بشنود بی واسطه 

و چند قصّه که مهم‌تر بود باید که عرضه کنند و در هر یکی مثالی (فرمان) دهد،

که چون این خبر در مملکت پراکنده شود که خداوند عالم (پادشاه) متظلمان (کسی که بر او ستم رفته) و دادخواهان را در هفته دو روز پیش خویش می‌خواند و سخن ایشان می شنود

همه‌ی ظالمان بشکوهند (بترسند) و دست ها کوتاه دارند و هیچ کس نیارد (نتواند) بیدادی کردن و دست درازی کردن از بیم عقوبت.

نظام‌نامۀ سیاست گزیدۀ سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی به انتخاب مهدی محقق از میراث ادب فارسی انتشارات سخن