سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حکومت اسلام
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
من می دیدم آن ها که مدعی هستند باید اسلام را از سرچشمه ی اصلی اش گرفت،
این اسلام را از راه اصلی اش،
از راه خودش به مقصد نمی رسانند 
و هنگام بیان کردن این اسلام از طرح های غیراسلامی مدد می گیرند
و بر قدرتی خارجی تکیه می کنند و فقط به کمک شعار می خواهند اسلام را قالب بزنند 
و پیاده نمایند،
در حالی که اسلام جز با پای خودش به مقصد نخواهد رسید 
و نه تنها هدف بلکه راه هم باید راه خودش باشد 
چه فرق می کند در قسمت سازندگی و تهیه ی افراد و یا جمع آوری اینها 
و یا در قسمت تبدیل شخصیت ها به قدرت و بستن افراد به حزب و به بنیان مرصوص 
و چه فرق می کند که در قسمت تربیتی اش و یا در قسمت های اعتقادی اش 
یا در نظام های اقتصادی و قضایی و جزایی و حقوقی اش
در تمامی این ها و جز اینها نمی توان جز 
از طرح اسلامی و راه حل های قرآن به سوی راه حل دیگری رفت 
و اگر رفتیم این دیگر حکومت اسلام و حقیقت اسلام نیست.

از کتاب اندیشه ی من استاد فقید علی صفائی حائری