سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عاقبت آگاهی
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
انسان آگاه، 
انسانی که هستی را شناخته و نقش انسان را شناخته و جهت حرکت هستی و انسان را شناخته،
به این عقیده می رسد که در این کاروان متحرک هستی،
رکود کمتر از عقب گرد نیست
و عقب گرد جز تنهایی نیست
و تنهایی، در کویر هستی، جز مرگ نیست.

و به این عقیده می رسد که انسان باید بارور گردد 
و شکل خود را انتخاب کند و جهت بگیرد 
و در درون او و در جامعه ی او، جز حق حاکمی نماند.

به دنبال آن شناخت و این عقیده، 
آنجا که می بیند طاغوتی به سرکشی برخاسته 
و طاغوتی خلق را به بند کشیده و استعدادها را راکد گذاشته تا از آنها بهره بستاند، 
در آنجا آرام نمی نشیند 
برای گسترش حکومت حق در درون انسان و در جامعه ی او کوشش می کند.

کتاب عاشورا - استاد فقید علی صفائی حائری