سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سیرالملوک 3
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

باید که احوال قاضیان مملکت یگان یگان بدانند

و هر که از ایشان عالم و زاهد و ‏کوتاه دست تر باشد

او را بر آن کار نگاه دارند

و ‏هر که نه چنین بود او را معزول کنند

و دیگری را که شایسته باشد بنشانند،

و هر یکی را ازیشان به اندازه ی او کفاف و مشاهرت اطلاق کنند تا او را به خیانتی حاجت نیفتد.

این کار مهم و ‏نازک است

از بهر آنکه ایشان بر خون ها و مال های مسلمانان مسلط اند.‏

 

چون حاکمی به جهل یا به طمع یا به قصد، امضای حکمی کند

و سجلی دهد

بر حاکمان دیگر لازم شود آن حکم بد را معلوم پادشاه گردانیدن

و آن ‏کس را معزول کردن و مالش دادن.

 

و گماشتگان باید که دست قاضی قوی ‏دارند

و رونق در سرای او نگاه دارند

و اگر کسی تعذری کند و به ‏مجلس حکم حاضر نشود

و اگر محتشم بود او را به عنف و کره حاضر کنند

که قضا به روزگار یاران پیغمبر (علیه الصلوه و ‏السلام)

به تن خویش کرده اند

و کسی دیگر را نفرموده ‏اند از بهر آن تا جز راستی نرود

و هیچ کس پای از حکم بازنتواند کشید

و به همه روزگار از ‏گاه آدم ( علیه السلام) تا اکنون

در هر ملتی و ملکی عدل ورزیده اند و انصاف داده اند

 و به ‏راستی کوشیده اند تا ملک سال های بسیار در خاندان ایشان بمانده است.‏

نظام‌نامۀ سیاست گزیدۀ سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی به انتخاب مهدی محقق از میراث ادب فارسی انتشارات سخن

 

----

کوتاه دست تر: کسی که دست درازی به اموال مردم نکند.

مشاهرت: شهریه

اطلاق کنند: روان کنند.

نازک: دقیق

سجل: حکم لازم الاجرا

مالش دادن: تنبیه کردن

تعذر: بهانه کردن برای حضور

محتشم: صاحب آبرو

عنف و کره: به زور و به ناخواست

به تن خویش کرده اند: خود شخصا عهده دار می شده اند