سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سیرالملوک 4
ساعت ۳:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

 

به هر شهری نگاه کنند تا آنجا کیست که او را بر کار دین شفقتی است

و از ایزد تعالی ترسان است و صاحب غرض نیست.

او را بگویند که :

امانت این شهر و ناحیت در گردن تو کردیم. آنچه ایزد تعالی از ما پرسد ما از تو پرسیم. باید که حال عامل و قاضی و شحنه و محتسب و رعایا و خرد و بزرگ می دانی و می پرسی و حقیقت آن معلوم ما گردانی و در سرّ و علانیّت می‌نمایی آنچه واجب آید اندر آن می‌فرماییم.

و اگر کسانی که بدین صفت باشند و امتناع کنند و این امانت نپذیرند ایشان را الزام باید کرد و به اکراه بباید فرمود.

نظام نامه سیاست گزیده سیاست نامه سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی