سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کردار خوب
ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

بر نیک کرده (کردار خوب) پشیمان مباش که جزای نیک و بد هم اندر جهان به تو رسد پیش از آن که به جای دیگر روی

و چون تو با کسی خوبی کنی بنگر که در وقت خوبی کردن همچندان (همان قدر) راحت که بدان کس رسد، در دل تو خوشی و راحت پدید آید

و اگر با کسی بدی کنی به چندان رنج که بدو رسیده باشد بنگر تا بر دل تو چه ضجرت و گرانی (ناراحتی) برسد،

از تو خود بر کسی بد نیاید چون حقیقت بی ضجرت (ملال) تو رنج از تو به کس نرسد و بی خوشی تو راحت از تو به کس نرسد... پس تا بتوانی نیکی از کس دریغ مدار که نیکی یک روز بر دهد.

نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی