سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ایران بین دو انقلاب
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

مهدی ملکزاده فرزند یکی از شهیدان بزرگ انقلاب مشروطه در تاریخ چند جلدی خود درباره ی انقراض سلسله قاجار شکوه می‌کند:

اگر شاه وطن پرست بود، برای من مهار رقابت های گروهی بخصوص خصومت های عشیره ای، نهادهای متمرکزی به وجود می آورد اما چون وطن پرست نبود، با بدجنسی آنها را به جان هم می انداخت و بدین سان کشتی کشور را در دریای آشوب اجتماعی فرو می برد.

 نقل از صفحه 68 کتاب ایران بین دو انقلاب ( از مشروطه تا انقلاب اسلامی ) یروند آبراهامیان ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیرشانه چی / نشر مرکز

Iran Between two revolutions

Ervand Abrahamian