سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دوستی
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

بدان که دوستان دو نوع اند:

اول آنکه به صدق رغبت و طوع دل به موالات گرایند

و دوم آنکه از روی اضطرار صحبتی نمایند.

و هر دو جنس از التماس منافع و احتمال مضار غافل نتوانند بود

اما آنکه بی مخافت به دواعی صفای عقیدت افتتاحی کند، بر وی در همه احوال اعتماد باشد و به همه وقت ازو ایمن توان زیست و هر انبساط که نموده آید از خرد دور نیفتد

و آنکه به ضرورت در پناه دوستی کسی درآید، حالات میان ایشان متفاوت رود:

گاه آمیختگی و مباسطت

و گاه دامن درچیدن و محانبت

و همیشه زیرک بعضی از حاجات چنین کس را در صورت تعذر فرا می نماید، آنگاه آن را به آهستگی به تیسر می رساند و در اثنای آن خویشتن نگاه می دارد که صیانت نفس در همه احوال فرض است تا هم به منقبت مروت مذکور گردد و هم به رتبت رای و رویت مشهور شود.

نقل از کلیله و دمنه أبوالمعالى نصرالله منشی به تصحیح مجتبی مینوی نشر ثالث - باب گربه و موش صفحه 273