سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ادب، درس روزگار
ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

نان فرزند ادب آموختن دان و فرهنگ دانستن.

اگرچه بدروز (تیره روز) فرزندی بود تو بدان منگر، شرط پدری بجای آر و اندر ادب آموختن وی تقصیر مکن هرچند که اگر هیچ مایه خرد ندارد اگر تو ادب آموزی و اگر نیاموزی خود روزگار بیاموزد،

چنان که گفته اند:

من لم یودبه والداه أدبه اللیل و النهار ( هرکس را پدر و مادرش ادب نکند روزگار ادبش خواهد کرد)

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - باب بیست و هفتم در حق فرزند و حق شناختن صفحه 150