سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پیام اهل دل
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

کسی که روی تو دیدست حال من داند

که هرکه دل به تو پرداخت صبر نتواند

هر آفریده که چشمش بر آن جمال افتاد

دلش ببخشد و بر جانت آفرین خواند

پیام اهل دل است این خبر که سعدی داد

نه هر که گوش کند معنی سخن داند