سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شکر دولت
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب
شکر دولت، سایه بر بی سایگان افکندن است 
این همای خوش نشین را در قفس کردن چرا؟
صائب