سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بهانه
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

یک بهانه کافی است
تا دنیای احساس ویران شود
وچند قطره اشک ،کفایت می کند
خراب شدن ویرانه ای را
وسکوتی تا خرابه ای از هم بپاشد
آن هنگام ،لحظه ی شکستن
پس صدای شکستنم را بشنو
که دیوارهای سکوت را فرو ریخت!

زهرا طهماسبی