سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بازی های پنهان
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 هان مشو نومید چون واقف نهی از سر غیب

باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور