سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سربازی 36
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شخصی ،تاریخ ،سیاست

سلسله مراتب در سربازی در نظام فعلی ارتش ( نظامی که از اوائل حکومت پهلوی تاکنون پایدار مانده است ) به ترتیب زیر هست :

سرباز

سرباز 3

سرباز 2

سرباز 1

سرجوخه

گروهبان 3

گروهبان 2

گروهبان 1

استوار 2

استوار 1

ستوان 3

ستوان 2

ستوان 1

سروان

سرگرد

سرهنگ 2

سرهنگ

سرتیپ 2

سرتیپ

سر لشکر

سپهبد

ارتشبد

 

اما درجات نظامی در ابتدای دوران قاجار به این شرح بوده است :

تابین

سرجوخه

وکیل راست

وکیل چپ

وکیل باشی

معین نایب

نایب دوم

نایب اول

سلطان دوم

سلطان اول

یاور دوم

یاور اول

سرهنگ دوم

سرهنگ اول

سرتیپ سوم

سرتیپ دوم

سرتیپ اول

میر پنج

امیر تومان

 

و معمولا یک فوج یک واحد 500 نفری بود و هر 5000 نفر زیر فرمان یک میرپنج بودند و هر 10000 نفر زیر فرمان یک امیرتومان اداره می شد .