سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

معلم شهید دکتر علی شریعتی
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٢   کلمات کلیدی: علی شریعتی

 به نام خدای شاهد و شهید

لحظه ها و ساعت ها و روزهاو هفته ها و ماه ها و سال ها و حتی قرن هاست که آن روز واقعه گذشت ولی هنوز در برابر چشمان تاریخ گسترده است !

هفته ای گذشت و نتوانستم مطلبی جز این را برای اینجا آماده کنم وباز هم از یک عزادار حسینی که سال ها پیش نوشت ، معلم شهید علی شریعتی در کتاب گفتگوهای تنهایی :

... چشمهایت را ببند ، نگاهم مکن ! من طاقت دیدن آنها را ندارم .

چه بگویم ؟

گریستن ، تنها کار یک ناتوان است و

من سخت ناتوانم !