سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

25 دقیقه به رفتن
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

25دقیقه به رفتن

چوبه ی دار برپامی کنند . من بیرون سلولم.

25 دقیقه وقت دارم.

25 دقیقه دیگر در جهنم خواهم بود.

24 دقیقه وقت دارم.

آخرین غذای من کمی لوبیاست.

23 ذقیقه مانده است.

هیچ کس نمی پرسد چه احساسی دارم.

22 دقیقه مانده است

به فرماندار نامه نوشتم لعنت خدا به همه ی آنها

اه...21 دقیقه دیگه باید بروم.

به شهردار تلفن می کنم رفته ناهار بخورد.

20 دقیقه ی دیگر وقت دارم.

کلانتر میگوید:پسر می خواهم مردنت را ببینم.

19 دقیقه مانده است.

به صورتش نگاه میکنم و میخندم... به چشم هایش تف میکنم.

18 دقیقه وقت دارم.

رئس زندان را صدا میزنم تا بیاید و به حرفهایم گوش بدهد.

17 دقیقه باقی است.

میگوید: یک هفته.. نه.. سه هفته ی دیگر خبرم کن.

حالا فقط 16 دقیقه وقت داری.

وکیلم میگوید: متاسفانه نتوانستم کاری برایت انجام بدهم.

م م م م ...15دقیقه مانده است.

اشکالی ندارد. اگه خیلی ناراحتی بیا جایت را با من عوض کن.

14 دقیقه وقت دارم.

پدر روحانی می آید تا روحم را نجات دهد.

در این 13 دقیقه باقی مانده.

از آتش و سوختن میگوید. اما من احساس میکنم که سخت سردم است.

12 دقیقه ی دیگر وقت دارم.

چوبه ی دار را آزمایش میکنند. پشتم میلرزد.

11 دقیقه وقت دارم.

چوبه ی دار عالیست و کارش حرف ندارد.

10 دقیقه ی دیگر وقت دارم.

منتظرم که عفوم کنند... آزادم کنند.

در این 9 دقیقه ای که باقی مانده.

اما این که فیلم سینمایی نیست. بلکه ...خب به جهنم.

8 دقیقه ی دیگر وقت دارم.

حالا از نردبان بالا میروم تا بر سکوی اعدام قرار گیرم.

7 دقیقه ی دیگر وقت دارم.

بهتر است حواسم جمع قدمهایم باشد وگرنه پاهایم می شکند.

6 دقیقه ی دیگر وقت دارم.

حالا پایم روی سکوست و سرم در حلقه ی دار...

5 دقیقه ی دیگر باقی است.

یالا عجله کنید چیزی بیاورید و طناب را ببرید.

4دقیقه ی دیگر وقت دارم.

خالا می توانم تپه را تماشا کنم. آسمان را ببینم.

3 دقیقه ی دیگر باقی مانده.

مردن.مردن انسان به راستی نکبت بار است.

2 دقیقه ی دیگر وقت دارم.

صدای کرکس ها را میشنوم..صدای کلاغ ها را میشنوم.

1 دقیقه ی دیگر مانده است.

و حالا تاب میخورم و می ی ی ی ی ر و م م م م ..

                                                                شل سیلور استاین