سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پاسخ به تاریخ و نفت
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

محمدرضا پهلوی در بررسی تاریخ معاصر ایران اقدام پدرش رضاخان پهلوی در ابطال قرارداد نفتی دارسی را امری پوچ و بی ارزش می داند و اعتراف می کند که در قرارداد جدید چیزی عاید کشور ما نمیشد چرا که سهم ایران از هر بشکه نفت که صادر می شد از 0.17 دلار به 0.23 دلار افزایش یافته بود و البته مدت قرارداد سال ها افزایش یافته بود . تقریبا هر 5 بشکه نفت به یک دلار !

این بی ارزش خواندن لغو قرارداد دارسی در حالی است که در چند صفحه قبل از آن در کتاب پاسخ به تاریخ ، محمد رضا پهلوی در سرح دوران حکومت پدرش الغای قرارداد دارسی را در سال 1311 خورشیدی اقدامی در جهت استقرار حاکمیت ایرانی بر ثروت های ملی و گرفتن امتیازات و عواید بیشتر برای ایران دانسته است .