سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عقده های رهبر و موسس قاجاریه
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ ،ادبیات

خود کرده را تدبیر نیست !

هنگامی که کریم خان زند ، آغا محمدخان را پس از شکست و کشته شدن پدرش محمدحسن خان و برادرش حسینقلی خان قاجار تحت نظر به شیراز می برد و در شهر شیراز به عنوان تبعید این رییس ایل قاجار را نگاه می دارد ، با توجه به اینکه امکان شورش و طغیان وی می رفت او را در امور عمومی کشور طرف مشورت قرار می داد .

مطلبی که در ادامه می آید از کتاب شرح زندگانی من نوشته عبدالله مستوفی نقل شده است :

 


 

آغا محمدخان قاجار گفته است که خان زند گاهی مرا برای مشورت در کار های عمومی کشور می خواست ، مرا می نشاند . من در مشورت خیانت نمی کردم زیرا سلطنت را خاص خود می دانستم ولی از زیر جبه با چاقوی قلم تراش فرش های زیر پای خود را پاره می کردم و حالا می بینم که با او دشمنی نکرده ام . فرش های پاره کرده ی خودم به خودم رسیده است و خود کرده را تدبیر نیست .