سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تلگراف از نجف
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

کتاب از سیاست تا فرهنگ که بررسی سیاست های فرهنگی دولت ایران از سال 1304تا 1320هجری خورشیدی توسط حسام الدین آشنا می باشد . در یکی از صفحات این کتاب نکته جالبی درباره حمایت برخی از علما از به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی آمده است  :

پس از رای مجلس موسسان به انحلال سلسله قاجاریه و خلع ید از سلطان احمد شاه قاجار از سلطنت کشور ایران پارس و انتخاب رضا خان پهلوی به پادشاهی ایران از سوی افراد و شخصیت های بسیاری پیام های تبریک ارسال شد . از سوی علمای نجف هم تلگراف های زیادی ارسال شد که شاخص ترین آنها عبارتند از : جواد صاحب جواهر ، الااحقر ابوالحسن موسوی ، ضیاالدین عراقی ، محسن علاء المحدثین و مهدی خراسانی و البته با مضامینی چون :

حضور مبارک اعلی حضرت پهلوی شاهنشاه ایران خلد الله ملکه و سلطانه ، تبریک سلطنت تقدیم ، امید است به ظهور ولی عصر متصل شود .