سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اصفهونی
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: ادبیات

چندی قبل در جایی این مطلب جالب را درباره لهجه زیبا و با مزه ی اصفهانی ها خواندم که بد نیست شما هم بخوانید .

آموزش زبان اصفهانی در ده ثانیه:

 1- مضاف و موصوف همیشه ی می گیرد .

به طور مثال : درِ باغ = دری باغ ، گل قشنگ = گلی قشنگ ، آدم خوب = آدمی خُب .

 2- د ما قبل ساکن قلب به ت می شود .

مثال : پراید = پرایت ، آرد = آرت

 3- واو ساکن آخر کلمه به ب قلب می شود .

مثال: گاو = گاب

 4- اصولاً در هر کجا که فتحه قشنگ باشد کسره بکار می رود و هر کجا که کسره کلمه را زیبا می کند فتحه بکار می رود .

مثال برای فتحه: اَز = اِز ، قفَس = قفِس ، اَزَش = اِزِش ،

مثال برای کسره: اِمروز = اَمروز ، جمعِه = جمعَه ، سِفید= سَفید ، حِیفِ = حَیفس ، فِشار = فَشار

 5- صدای  اُ  هیچ جایگاهی نداشته و به "او" تبدیل می شود .

مثال: شما = شوما ، کجا = کوجا ، چادر = چادور

6- حرف و در قالب حرف ربطی به به آ تبدیل می شود .

 مثال: من و تو و حسن = منا تو آ حسن

7- اصولا خود  آ به عنوان یک حرف ربط به کار می رود .

مثال: من هسم ، آ بابامم هسن

در ضمن حرف آ به معنای به علاوه هم به کار می رود.

مثال: 5+4+3 = 5 آ 4 آ 3

8- حرف  ه  در لهجه اصفهانی به نوعی نابود شده .

مثال: بچه ها = بِچا ، گربه ها = گربا ، می جهد = می جِد

ه در آخر افعال به د ساکن بدل می شود .

مثال بره= برد ، بشه = بشد

ه به ی تبدیل می شود .

 بهتر = بیتِرِس ، سر راهی = سری رایس

، گربه = گربیه

ه به ش تبدیل می شود .

 بهش می گم = بشش می گم

ه به و بدل می شود .

ما هم می آییم = ما وَم مییم

نکته : به غیر اول شخص مفرد حروف خوا به خ تبدیل می شود .

مثال : می خوای = می خَی

9- در برخی افعال حرف ی به  اوی تبدیل می شود .

مثال می شنوی= می شنُوی ، میگی = میگوی

10- اگر حرف اول کلمه ب یا ن باشد و حرف سوم ی یک ی بعد از ب یا ن اضافه می شود .

بگیر= بیگیر ، بشین = بیشین ، بریز = بیریز ، ببین = بیبین