سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بهلول
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تاریخ

روزی هارون به بهلول خطاب کرد که آیا می خواهی خلیفه باشی ؟

بهلول : دوست نمی دارم !

هارون : برای چه ؟

بهلول : برای اینکه من به چشم خود مرگ سه خلیفه را دیده ام ولی خلیفه تا به حال فوت دو بهلول را ندیده است !