سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

معلم شهید دکتر علی شریعتی
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۳   کلمات کلیدی: علی شریعتی
 پس از مرگ نیز رنج سرنوشت او را خواهم داشت ، در زیر سنگ سیاه و سنگین لحد نیز که بر سینه پوسیده ام افتاده است غم سنگینی هوایی که از آن پس او به تنهای باید در آن دم زند بر سینه ام بی رحمانه فشار خواهد آورد ، در تنگی و تاریکی گور من از تصور این درد در وحشت و خفقان خواهم بود که او چگونه فراخنای تنگ زمین و قفس حقیر آسمان را تحمل خواهد کرد ؟ ظلمت روزهای تنها ماندن را در زیر اشعه این خورشیدی که تنها بر او خواهد تابید چگونه به سر خواهد برد ،آری ، من در زیر زمین همواره به او که در زیر آسمان مدفون میشود خواهم اندیشید و نمیخواهم چنین باشد .معلم شهید علی شریعتی – گفتگوهای تنهایی از صفحه 375