سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

زین کاروانسرا بسی کاروان گذشت
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شـــــما نیز بگذرد

 

باد خـــــــــزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

 

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شـــــــما نیز بگذرد

 

بادی که در زمانه بسی شمع­ها بکشت

هم بر چراغدان شــــــــــــــما نیز بگذرد

 

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شــــــــــــــــما نیز بگذرد

 

بیش از دو روز نبود از آن دگر کسان

بعد از دو روز از آن شـــما نیز بگذرد

 

سیف الدین محمد فرقانی