سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

انواع ارتباط
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

 

انواع ارتباط

الف- انواع ارتباط از نظر کلی

با عنایت به آنچه بیان گردید، ملاحظه می شود که انسان روزانه ناگزیر به برقراری ارتباط با افراد خانواده خود، مردم کوچه و بازار، همکاران محل کار و به نحوی با دولت متبوع خود است که خود این امر، گروهی از ارتباطات را به صورت زیر ارائه می دهد:

ارتباط با افراد خانواده

ارتباط با اجتماع

ارتباط با سازمان محل خدمت

 

که به این گونه ها انواع دیگری از ارتباطات جاری در جامعه همچون موارد زیر افزون می گردد:

ارتباط دولت با مردم

ارتباط دولت با سایر کشورها

ارتباط قوای سه گانه کشور با یکدیگر

 

...

 

در ارتباط با افراد خانواده، چنانچه رفتار پدر خانواده که در حقیقت سرمشق دیگر اعضای خانواده است، نامناسب و غیرمنطقی باشد؛ رفتار اعضای خانواده با وی و همچنین با یکدیگر نامناسب و غیرمنطقی بوده و در نهایت به قهر و ستیزه جویی و انحراف اطفال در زمان حال و تباهی و تاریکی برای هرکدام از آنان در آینده خواهد انجامید. بدون تردید موضوع به همین جا ختم نمی شود، بلکه به اجتماع نیز سرایت نموده و هرکدام مشکلاتی را برای جامعه به وجود می آورند. عکس این قضیه نیز صادق است. رفتار مودبانه و متین و منطقی پدر خانواده سرمشق خوبی برای سایر اعضاست که به طور معمول حاصل آن، تقدیم جوانان شایسته و ارزشمند به اجتماع و در نهایت ساخت جامعه سالم خواهد بود.

 

 

آئین نگارش مکاتبات اداری نوشته­­ی سید کاظم امینی