سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سفارش شیخ
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ آذر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: آخوندخراسانی

 

شیخ انصاری به تلامذهٔ‌ خود سفارش می‌کرده است که از میان مشاغل خاص اهل علم، 
تدریس را چه قربهً الی الله و چه با هر نیت دیگری ترک نکنند؛
و پیش‌نمازی را اگر نیت قربهً الی الله دارند عهده‌دار شوند؛
و قضاوت را حتی با نیت قربهً الی الله و به عنوان وظیفه دینی و فریضهٔ عینی عهده‌دار نشوند.
نقل از کتاب آخوندخراسانی نوشتهٔ اکبر ثبوت