سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

راز دوست
ساعت ٤:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بگوییم که او محرم راز است
ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین
از شمع بپرسید که در سوز و گداز است


حافظ


 
خوابگاه
ساعت ٤:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است
گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را


 
آتش دل
ساعت ٤:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

در اندرون من خسته‌دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

حافظ

 
راز دوست
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


به شمشیرم زد و با کس نگفتم
که راز دوست از دشمن نهان به


حافظ


 
گریه
ساعت ٥:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


چندان گریستم که هر کس که برگذشت
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست


حافظ


 
بدنامی
ساعت ٥:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها


حافظ


 
اشک یتیم
ساعت ٦:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


چندان گریستم که هر کس که برگذشت
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست


حافظ


 
بدنامی
ساعت ٦:٠٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها


حافظ


 
گریه حافظ
ساعت ٦:٢٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


چندان گریستم که هر کس که برگذشت
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست


حافظ


 
مرهم سینه
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق
کاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی


 
نام و ننگ
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است


حافظ


 
هنر توکل
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش


حافظ


 
غنیمت
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان
که دوران ناتوانی‌ها بسی زیر زمین دارد
بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است
که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد


حافظ


 
تجربه
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


بس تجربه کردیم در این دیر مکافات
با دردکشان هر که درافتاد برافتاد
گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد
با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد

حافظ


 
هزاران را چه شد؟
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
حافظ


 
غنیمت
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان
که دوران ناتوانی‌ها بسی زیر زمین دارد
بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است
که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد


حافظ


 
باد دمساز
ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


بجز صبا و شمالم نمی‌شناسد کس
عزیز من که بجز باد نیست دمسازم


حافظ


 
پند حکیم
ساعت ٦:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است
کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد


 
تسلیم
ساعت ٦:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ
که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد


 
راه کریم
ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار
حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت


حافظ


 
راز
ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بگوییم که او محرم راز است
ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین
از شمع بپرسید که در سوز و گداز است


 
امین
ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه کار به نام من دیوانه زدند
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند


حافظ


 
گوهر گریه
ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت
قطره باران ما گوهر یک دانه شد


حافظ


 
نفس صدق
ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


به صدق کوش که خورشید زاید از نفست
که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست


حافظ


 
محرم راز
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بگوییم که او محرم راز است
ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین
از شمع بپرسید که در سوز و گداز است


 
امانت
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه کار به نام من دیوانه زدند
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند


حافظ


 
کریه شام و سحر
ساعت ٥:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت
قطره باران ما گوهر یک دانه شد


حافظ


 
راستی
ساعت ٥:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


به صدق کوش که خورشید زاید از نفست
که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست


حافظ