سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

چشم پوشی
ساعت ٦:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از عیب خلق چشم بپوشان که اهل شرم
از چشم خود کنند قبای برهنه را
صائب برون ز سینه مده داغ عشق را
ستار باش سوخته‌های برهنه را


 
سخن ناشنیدنی
ساعت ٦:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از بس شنیده‌ام سخن ناشنیدنی
گویم شنیده‌ام سخن ناشنیده را
خونی که می‌خورند به از شیر مادرست
مردان از محبت دنیا بریده را


صائب تبریزی


 
انتقام
ساعت ٦:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کشید هر که ز خصم انتقام خود صائب
ز انتقام خدا امن کرد دشمن را


 
در یتیم
ساعت ٦:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در یتیم را چه شناسد صدف که چیست؟
سهل است اگر سپهر نداند بها مرا
مهمان کشت خویشم، اگر نیک اگر بدست
حاشا که هیچ شکوه بود از قضا مرا
از سایه‌ام اگرچه به دولت رسند خلق
یک مشت استخوان نبود چون هما مرا
صائب


 
ایمنی
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


منه انگشت بر حرف کسان، ایمن شو از آفت
که جز تخم عداوت نیست حاصل، خرده گیران را
صائب


 
پرواز
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز خاک کوی تو پرواز مشکل است مرا
که از گرانی جان، کوه بر دل است مرا


صائب تبریزی


 
سنگ و گوهر
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


گهر به سنگ زدن صائب از بصیرت نیست
مخوان به مردم بی درد شعر دلکش را


 
بلای عشق
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


چه غم ز آتش سوزنده چون خلیل مرا؟
که عشق او ز بلاها بود کفیل مرا
عزیز کرده عشق و محبتم صائب
شود ذلیل، فلک گر کند ذلیل مرا


 
همسفر ریگ
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


روزگاری است که با ریگ روان همسفرم
می‌روم راه و ز منزل خبری نیست مرا
همه شب با دل دیوانه خود در حرفم
چه کنم، جز دل خود نامه بری نیست مرا
برده‌ام غنچه صفت سر بگریبان صائب
جزدل امید گشایش ز دری نیست مرا


 
گل و ریحان
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کاش یک بار به سر منزل ما می آمد
آن که بر تربت ما ریخت گل و ریحان را


صائب تبریزی


 
فریب عشق
ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


فریب عشوه دنیا نمی خورم صائب
نظر به حسن مآل است نه به مال مرا


 
عیب نهان
ساعت ٦:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کسی که عیب مرا می کند نهان از من
اگر چه چشم عزیزست، دشمن است مرا


صائب تبریزی


 
کس بیکسان
ساعت ٦:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز بی‌کسی چه شکایت کنم به هر ناکس؟
که بی‌کسی به کس بی‌کسان رساند مرا
به دیده چون ندهم جای، اشک را صائب؟
که سیل گریه به آن آستان رساند مرا


 
صبح وصل
ساعت ٦:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز تخم سوخته، سبزی امید نتوان داشت
چگونه اختر طالع شود سعید مرا؟
ز حسن عاقبت عشق، چشم آن دارم
که صبح وصل شود، دیده سفید مرا


صائب تبریزی


 
ملامت
ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


دل صائب چه غم از نیش ملامت دارد؟
نیست اندیشه‌ای از خار، کف گلچین را


 
وبال
ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در گذر صائب از اسباب، کز این عبرتگاه
هر چه با خود نتوان برد، وبال است تو را


 
وبال
ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در گذر صائب از اسباب، کز این عبرتگاه
هر چه با خود نتوان برد، وبال است تو را


 
فراغبال
ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


بر دلم باری اگر هست ز فارغبالی است
گله از دام و شکایت ز قفس نیست مرا
همه شب قافله ناله من در راه است
گر چه فریادرسی همچو جرس نیست مرا


صائب تبریزی


 
خورشید قیامت
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


اگر کوه گناه ما به محشر سایه اندازد
نبیند هیچ مجرم روی خورشید قیامت را
مرا گمنامی از وحدت به کثرت می‌کشد صائب
و گرنه گوشهٔ عزلت، کمینگاهی است شهرت را


 
گلستان جهان
ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از تماشای گلستان جهان چون شبنم
بهره غیر از دل و چشم نگران نیست مرا
نان اگرنیست مرا، چشم و دل سیری هست
آب‌رو هست، اگر آب‌روان نیست مرا
دل آزاده من فارغ ازاقبال هماست
سرِپرواز ببال دگران نیست مرا
صائب


 
فراغبال
ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


بر دلم باری اگر هست ز فارغبالی است
گله از دام و شکایت ز قفس نیست مرا
همه شب قافله ناله من در راه است
گر چه فریادرسی همچو جرس نیست مرا


صائب تبریزی


 
کوه گناه
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


اگر کوه گناه ما به محشر سایه اندازد
نبیند هیچ مجرم روی خورشید قیامت را
مرا گمنامی از وحدت به کثرت می‌کشد صائب
و گرنه گوشهٔ عزلت، کمینگاهی است شهرت را


 
تماشا
ساعت ٥:۱۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


از تماشای گلستان جهان چون شبنم
بهره غیر از دل و چشم نگران نیست مرا
نان اگرنیست مرا، چشم و دل سیری هست
آب‌رو هست، اگر آب‌روان نیست مرا
دل آزاده من فارغ ازاقبال هماست
سرِپرواز ببال دگران نیست مرا
صائب